โปรแกรมคำนวณค่างวด
       บาท
       บาท
       % ต่อปี
       งวด
      
_________________________________________

       %
       บาท
       บาท
       บาท / เดือน